Klinické studie, granty a projekty

 

Seznam aktuálně probíhajících studií v ČR na clinicaltrials.gov ↗

Přehled klinických studií pro pacienty s CLL v ČR v roce 2014 ↗


Ukončené projekty

Protokol ČSCLL Q-Lite: Kvalita života a prediktivní význam stanovení funkční zdatnosti u starších/ko-morbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukémií/lymfomem z malých lymfocytů léčených nízkodávkovaným fludarabinem s cyklofosfamidem ± rituximabem. K dispozici jsou následující dokumenty: Pokyny pro lékaře, Informace pro pacienta, Záznam pacienta, Hlášení závažných a neočekávaných nežádoucích účinků a formulář SÚKL pro hlášení nežádoucích účinků. ↗ V červnu 2012 byl do protokolu Q-lite zařazen 200. pacient, nábor do projektu je ukončen. Prezentace projektu Q-lite byla přijata jako ústní sdělení na kongresu IWCLL 2011. Kontaktní osobou je doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., II. interní klinika, Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové, smolej@seznam.cz.